top of page

הפיילוט - יום למידה בשבוע

בינואר 2022 יצאנו לדרך עם קבוצת הלומדים.ות הראשונה שלנו. קיבלנו אישור ליוזמה חדשנית ממחוז מרכז של משרד החינוך והתחלנו! קבוצה רב גילאית של 26 לומדים ולומדות מבית הספר הדמוקרטי בהוד השרון. מדי יום ראשון, יום לימודים מלא- למדנו, טיילנו, חקרנו, שיחקנו והכרנו אחד את השנייה. עברנו 3 מרחבי לימוד- חורשת בית הנערה, מוזיאון ההתיישבות עין חי בכפר מל"ל והפארק האקולוגי בהוד השרון. בכל מרחב לימוד שהינו 5-9 שבועות וסביבו ערכנו מסע למידה.
 

שיתוף הקהילה הינו מרכיב חשוב בסל העקרונות של למידה בתנועה. מתוך כך - בסיכום של כל יום נשלחה להורים איגרת שנועדה לשתף אותם באירועי אותו היום. האיגרת מתייחסת לתחום הלימודי וגם נוגעת בפן הרגשי-והחברתי שלי התלמידים. 

ימי ראשון עם למידה בתנועה במרחבים השונים

מרחב 1 - חורשת בית הנערה

מרחב 2 - מוזיאון ההתיישבות כפר מל"ל

מרחב 3 - הפארק האקולוגי הוד השרון

bottom of page